Vedtægter

VEDTÆGTER FOR ØIF / 11. Kreds

§ 1

Foreningens navn er ØSTERMARIE IDRÆTSFORENING/ 11.KREDS. ØIF/11.kreds’ hjemsted er Bornholms Regionskommune.

§ 2

Foreningens formål er ved idræt og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.

§ 3

ØIF/11.Kreds er tilsluttet DGI-Bornholm, som dennes kreds nr. 11, og er dermed underkastet DGI-Bornholms vedtægter. ØIF/11.Kreds er desuden tilsluttet DBU Bornholm, DHF, Danmarks Håndbold Forbund, DBF Borholm, Danmarks Badmintonforbund Bornholm, BBTU, Bornholms Bordtennis Union, BAU, Bornholms Atletik Union, DIF, Dansk Idræts Forbund og Bornholms Skydebaneforening.

§ 4

Stk.1. Som aktive medlemmer kan optages børn og voksne, når de vedkender sig nærværende vedtægter. Hver enkelt afdeling i foreningen kan optage passive medlemmer og opkræve kontingent, som tilfalder afdelingen.

Stk.2. Medlemmer, der modarbejder foreningen eller på anden måde ved foreningens arrangementer udviser upassende opførsel, kan ved bestyrelsesbeslutning ekskluderes af foreningen. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling skriftligt senest 8 dage før generalforsamlingen.

§ 5

ØIF/11.Kreds består af flg. afdelinger: Badminton-, Bordtennis-, Fitness-, Fodbold-, Gymnastik-, Håndbold-, Skytte samt Volleyboldafdeling.

§ 6

Stk.1. ØIF/11.kreds ledes af en bestyrelse, der består af:

a. Formand

b. Næstformand

c. Kasserer

d. Sekretær

e.Formændende for de i §5 anførte afdelinger.En formand kan erstattes af en af afdelingen udpeget repræsentant.

Stk.2. Formanden, næstformanden, kassereren og sekretæren vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Formanden og sekretæren er på valg lige år. Næstformanden og  kasserer på ulige år. Foreningen har 2 revisorer, der vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen, således at de afgår skiftevis.

Stk.3. Bestyrelsen udpeger selv sin sekretær for et år ad gangen. Sekretæren kan vælges uden for bestyrelsen, men har da ikke status som bestyrelsesmedlem.

Stk.4. Valgbar til bestyrelsen er ethvert aktivt medlem over 14 år, samt passive medlemmer over 18 år.

§ 7

Stk.1. Afdelingernes udvalg fastsætter selv deres forretningsorden, og fastsætter selv deres medlemskontingent. Afdelingerne råder over de i rådighedsbeløb/driftsbudgettet samlede afsatte midler under ansvar for den samlede bestyrelse. Over- og underskud i en afdelings årsregnskab indregnes i afdelingens rådighedsbeløb7driftsbudget det efterfølgende år, med mindre bestyrelsen beslutter andet.

Stk.2. Hver afdeling ledes af et udvalg på mindst 3 medlemmer. Udvalgene vælges på ØIF/11.kreds’ årlige generalforsamling for 2 år ad gangen, med halvdelen hvert andet år.

Første gang ved lodtrækning. Udvalgene konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

Stk.3. Hvis en og/eller flere afdelinger vil afholde ikke-idrætslige arrangementer, skal tilladelse indhentes hos ØIF/11.kreds’ bestyrelse.

§ 8

Stk.1. Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt, for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.

Stk.2. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen, ud over kontingentforpligtelsen.

Stk.3. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§ 9

Stk.1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes senest 15. februar og indkaldes gennem dagspressen med angivelse af dagsorden med 14 dages varsel.

Stk.2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før.

Stk.3. Kun fremmødte, aktive medlemmerover 14 år, samt passive over 18 år, har stemmeret.

Stk.4. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal (over halvdelen af afgivne stemmer), dog kræves til udelukkelse af et medlem, samt til ændring af disse vedtægter, at mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer er for forslaget. Skriftlig afstemning kan efter ønske foretages.

Stk.5. Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

§ 10

På den ordinære generalforsamling behandles følgende:

A: Valg af dirigent.

B: Valg af stemmetællere og protokolfører.

C: Aflæggelse af formandens beretning.

D: Aflæggelse af regnskab.

E: Indkomne forslag.

F: godkendelse af forslag til driftsbudget for det kommende år.

G: Valg:

1. af formand og sekretær (lige år)

af næstformand og kasserer (ulige år)

2. af afdelingsudvalg, herunder suppleanter.

3. af 1 revisor.

4. af 1 revisorsuppleant.

5. af 1 fanebærer.

6. af 1 fanebærersuppleant.

H: Eventuelt.

§ 11

Stk.1. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 25 stemmeberettigede medlemmer stiller skriftlig krav herom med forslag til dagsorden.

Stk.2. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget. Den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

§ 12

Stk.1.Et forretningsudvalg bestående af formand, næstformand, kasserer og sekretær passer den daglige forretningsgang og handler i de sager, der ikke tåler udsættelse, men er forpligtiget til at forebringe alt passeret på førstkommende bestyrelsesmøde.

Stk.1. Hovedbestyrelsen kan, når den finder det nædvendigt, nedsætte nødvendige udvalg.

§ 13

Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom, samt ved optagelse af lån af den samlede bestyrelse.

§ 14

Stk.1. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk.2. Vedtagelse i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsen stemmer herfor. I tilfælde af stemmelighed tæller formandens stemme for 2.

Stk.3. Der føres protokol over vedtagne beslutninger og den underskrives af bestyrelsen.

§ 15

ØIF/11.kreds’ formand, næstformand, kasserer og sekretær har ret til at overvære afdelingernes udvalgsmøder. De har taleret, men ikke stemmeret.

§ 16

Foreningens økonomi baseres på medlemskontingenter, kommunale tilskud, fondsmidler, gaver og overskud af ikke idrætslige arrangementer.

§ 17

Stk.1. Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens bestyrelse forpligtet til at give orientering til politiet, eller om fornødent at tilbagekalde påtegning over for et medlem, der efter bestyrelsens skøn, af en hvilken som helst årsag, ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til et våben.

Stk.2. Skytteafdelingen i foreningen har over for bestyrelsen det fulde ansvar for sikerhedsområdet, samt for varetagelsen af administrationen med våbenpåtegning.

§ 18

Foreningens regnskabsår går fra 1-1 til 31-12.

§ 19

Stk.1. Foreningens kan ikke opløses sålænge, der blot består en aktiv afdeling inden for foreningen.

Stk.2. Foreningen kan kun opløses når 2/3 af deltagerne i to på hinanden følgende, med mindst 14 dages mellemrum, ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor.

Stk.3. Ophører foreningen med at eksistere, eller udmelder foreningen sig af DGI-Bornholm, skal den til DGI-Bornholmaflevere herfra modtagne ejendele, samt for skytteafdelingens vedkommende, kartoteker over registreringspligtige våben til Bornholms Skydebaneforening.

Stk.4. Ophører foreningen med at eksistere, skænkes foreningens formue til velgørende formål i lokalområdet, efter generalforsamlingens beslutning.

§ 20

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 12. september 1978. Senest revideret d. 11. februar 2015.